Wie is wie' inzake Register KBO?

CEDEO:   www.cedeo.nl
Onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van HRM-dienstverleners meet en waarborgt.
Erkenning o.a. op basis van een op verzoek door CEDEO uit te voeren Klanttevredenheidsonderzoek
waarbij 80% van de klanten 'tevreden tot zeer tevreden' moet zijn.

CPION:   www.cpion.nl
Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland
De onafhankelijke organisatie die binnen de RKBO-registratieplicht de audit voor Registratie binnen uitvoert.
CPION beheert naast het Opleidingenregister 2 andere registers: het Abituriënten-Register en het PE-register.

CRKBO:   www.crkbo.nl
De officiële in het leven geroepen organisatie die het Register voert en bijhoudt. CRBKO voert zelf geen audits uit. De noodzakelijke audit om in het Register opgenomen te kunnen worden zijn uitbesteed aan de onafhankelijke organisatie CPION. De criteria hiervoor kun je o.a. opvragen bij bestuur@nvnlp.nl

ISO 9001 (2008 en later):  www.wikipedia.nl
Is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

FOTIN:   www.fotin.nl
Samenwerkingsverband tussen PAEPON, VETRON, VOI en VTN
Deze vier organisaties vertegenwoordigen als gesprekspartner naar het bedrijfsleven, de overheid en de politiek de meest excellente opleidings- en trainingsinstituten in de particuliere markt in Nederland. De georganiseerde instituten onderscheiden zich door de kernwaarden kwaliteit, betrouwbaarheid en marktgerichtheid.
Lidmaatschap uitsluitend via respectievelijke organisaties.

NRTO:   www.nrto.nl
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
Op te richten door PAEPON en VETRON met als doel de lobby en belangenbehartiging van de particuliere opleidingssector naast die van het bekostigd onderwijs. Lidmaatschap NRTO uitsluitend via lidmaatschap beide brancheorganisaties. Als de oprichting van NRTO een feit is, zal de PAEPON onder deze naam verder gaan.

PAEPON:  www.paepon.nl
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen Nederland
PAEPON/ NRTO i.o.- beoordeelt alle kandidaten voor het lidmaatschap op basis van vakbekwaamheid, continuïteit, kwaliteit en werkwijze. Instellingen moeten in dat kader voldoen aan de volgende criteria:
• Het lid moet een particuliere organisatie zijn die werkzaam is in of direct betrokken is bij particulier onderwijs
  of private functiegerichte opleidingen.
• Het lid moet met een Nederlandse rechtspersoon in Nederland zijn gevestigd.
• De statutaire doelstellingen van het lid mogen niet strijdig zijn met de Nederlandse wet.
• Het lid van PAEPON/ NRTO i.o. dient de Gedragscode te ondertekenen en dienovereenkomstig te handelen.
• Andere codes en standaarden die voor leden bindend zijn verklaard, moeten door het lid worden nageleefd.
• Het lid mag niet recentelijk veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit.
• Het lid moet op tijd de volledige contributie aan PAEPON/ NRTO i.o. voldoen.
• Het lid mag niet in een staat van faillissement of surcéance van betaling zijn.

VETRON:  www.vertron.nl
Branchevereniging van trainings- en opleidingsinstituten gericht op de zakelijke markt.
VETRON beoordeelt alle kandidaten voor het lidmaatschap op basis van vakbekwaamheid, continuïteit, kwaliteit en werkwijze. Bureaus moeten in dat kader voldoen aan de criteria:
• Een relevante trackrecord kunnen aantonen van minstens drie jaar.
• Minimaal een jaarlijkse omzet van € 225.000,- realiseren.
• Minimaal drie fulltime opleiders of trainers in dienst hebben.
• ISO 9001 gecertificeerd en CEDEO erkend zijn.

VOI:   www.voi.nl
Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT

VTN:    www.vtn.nl
Vereniging Taleninstituten Nederland

Content van de vorige website Overzicht