1e dialoog 'Kwaliteit'

Deze bijeenkomst diende als verkennende dialoog en inventarisatie rondom de vraag: Is er een gezamenlijk draagvlak om ‘kwaliteit’ verder uit te werken en zo ja, hoe dan verder? 

Verslag NVNLP-bijeenkomst  ‘Kwaliteit’

22 september 2017 bij Paul Flier, Zomervreugd Trainingen, Vorden (Achterhoek)

Aanwezigen
Adriana Adriaanse, Alex Vaassen, Anneke Durlinger, Esther Appeldoorn, Annemarie Tjerkstra, Jan Broere, Joan Hoexum, Henk Carel, Marcel Meijlink, Paul Flier, Martin van Wanrooij, Rob Kamps, Wilbert Molenaar.

Afgemeld
Angelique de Graaff, Anita Ozephius, Arnold van Doorn, Erna Smeekens, Fredinand Aukes, Ida Baas, Igor van Kaam, Jannie IJzendoorn, Lucas Derks, Michelle Rambonnet, Milan Somers, Peter Dalmeijer, Ronald Krikke, Rudy Vandamme, Toon de Boer, Vilna van Betten, Willy van Vuren

Doel, aanleiding en conclusie
Deze bijeenkomst diende als verkennende dialoog en inventarisatie rondom de vraag: Is er een gezamenlijk draagvlak om ‘kwaliteit’ verder uit te werken en zo ja, hoe dan verder? De aanleiding was de oproep van Anneke Dürlinger hiertoe tijdens de ALV op 13 juni jl. en de toezegging van het nieuwe bestuur hier werk van te maken. Uitgenodigd waren een 40-tal NLP Professionals die ook anderen weer mochten uitnodigen. Voorafgaand aan de bijeenkomst werden enkele oude (Discussie-) artikelen uit INzicht toegestuurd, waaruit we konden leren hoe breed het onderwerp is en welke valkuilen er al eerder binnen de vereniging in dit kader ont-dekt zijn

De voorlopige conclusie van het bestuur op basis van deze eerste bijeenkomst luidt: Ja, er is zeker draagvlak bij de aanwezigen. Dit verslag wil een goede weergave bieden van de bijeenkomst als basis voor het vervolg. Gezien het verleden en de grote verschillen in NLP-land willen we zorgvuldig te werk gaan en ervoor zorgen dat elk gehoord wordt in de dialoog. Bovendien dient dit verslag voor hen die nog niet aanwezig konden zijn, zodat zij op een later moment alsnog kunnen instappen.

Intro oefening: De kaart ≠ het gebied  +  Uitkomst
Op 22 september werd de aanwezigen na de koffie+ontvangst eerst gevraagd op een formulier voor elk van de 5 elementen uit de NVNLP-doelstelling te benoemen: Wat betekent dit voor jou en wat zou een concrete haalbare uitkomst bij elk kunnen zijn? Het betrof:

1. het bevorderen van de kwaliteit van NLP-toepassing    =

2. het verbreiden van NLP-toepassing   =

3. het ontwikkelen van NLP  =

4. het ontwikkelen van NLP-beoefenaren  =

5. en streeft daarbij naar een betere wereld 

Naast bewustwording van de eigen kaart was het doel hiervan om mensen de gelegenheid te geven te landen en een eerste groepsvorming en gezamenlijk intentie voor de dag te creëren. Bovendien beoogden we door middel van individuele bezinning op de doelstelling een verbinding met de doelstelling; het hogere doel van de bijeenkomst. Ook gaf het een gezamenlijke focus voor het vervolg van de dag. Ieders antwoorden zijn naderhand in een Excel-sheet gebundeld en aan de betrokkenen opgestuurd, welke dienen voor latere synthese.

Uitkomst, valkuilen en vraag
Een tweede invul-oefening betrof de vragen:

- Wat is jouw uitkomst voor deze bijeenkomst?  (minimaal, haalbaar en maximaal)

- Welke valkuilen zie je binnen de dialoog?

- Wat is je belangrijkste vraag voor vandaag?

De antwoorden op deze vragen werden op Post-its geschreven en door ieder opgeplakt op een flip-over (en in de bijlage terug te vinden). In de lunch zijn ieders uitkomsten en vragen door het bestuur geïnventariseerd en gegeneraliseerd (‘up-gechunkt’). Bij het overleg leek overeenstemming te zijn over de twee belangrijkste gewenste uitkomsten voor de rest van de dag:

  1. een richting (om deze dialoog verder te voeren en te vertalen naar actie)
  2. een inventarisatie van al hetgeen we onder kwaliteit verstaan

 Ook hier luidt de voorzichtige conclusie dat die uitkomsten bereikt zijn.

Uitkomst 1: Richting mbv Metaforen 
Om richting te geven en bovendien een verruimend kader te scheppen rondom de begrippen kwaliteit en ontwikkeling waarmee rekening gehouden kan worden met de diverse benoemde valkuilen,  wilden we passende bruikbare metaforen benoemen. Ten eerste voor het ‘ding’ dat NLP heet en dat aan bepaalde criteria dient te voldoen. Ten tweede voor hoe we binnen de vereniging met kwaliteit en ontwikkeling om willen gaan.

NLP = een kadootje

Het bestuur stelde voor NLP in dit kader te zien als een kadootje en had een viertal pakjes met verschillende omvang en pakpapier in het midden neergezet. Voor iemand die met NLP in aanraking komt is het immers een geschenk, zo menen wij. Bovendien maakt de metafoor het mogelijk dat ‘ding’ te bekijken in relatie tot degene die het geeft (zoals de coach of trainer) en degene die het ontvangt (zoals de cliënt of cursist).

In eerste instantie stuitte deze metafoor op enige weerstand: ‘Ik geef de cursist geen kado, want hij heeft immers alles al bij zich’ maar er diende zich nog geen beter alternatief aan. Tijdens de dialoog werd meermaals naar de kadootjes gewezen door de mensen die de inhoud van het pakket (curriculum, uren, etc) het belangrijkste vinden ihkv kwaliteit. Wij nodigen iedereen uit met alternatieve metaforen voor dit praktische doel te komen; in de tussentijd stellen we voor deze als ‘Werk-Metafoor’ te hanteren; dus niet commercieel.

NVNLP = Ontwikkelingsweg

Het bestuur lichtte toe dat de vereniging een thuisbasis wil zijn voor iedereen die waar dan ook een NLP Practitioner heeft gevolgd én onze doelstellingen onderschrijft. Dit betekent dat de NVNLP alle NLP-stromingen wil insluiten. Dit betekent ook dat aan het persoonlijk lidmaatschap op zich geen enkele kwaliteitscriteria verbonden zijn.

Uit de doelstellingen vloeit voort dat ieder lid zich – elk op zijn of haar eigen wijze – verbindt met de voortzetting van het pad van persoonlijke ontwikkeling. De vereniging wil een stimulerende omgeving zijn waarin een NLP Practitioner een volgende stap op weg naar NLP Professional wil zetten. En waar iedere NLP Professional zich eveneens verbindt met de voortzetting van zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsweg.

Met als inspiratiebron het NTINLP Gilde, dat een soortgelijke insteek heeft voor de studenten van dat instituut, werd de metafoor geopperd van de Ontwikkelingsweg, zoals bij ‘leerling – gezel – meester’. Ook werd geopperd te modelleren hoe dat bij de Martial Arts werkt; eeuwenoude traditionele lichaams-geest ontwikkelingswegen. Vooralsnog gebruiken we de metafoor: Ontwikkelingsweg.

Uitkomst 2: Inventarisatie
Tenslotte is vanuit de kring vrij geassocieerd over welke aspecten er binnen het project ‘kwaliteit’ aandacht verdienen, welke eveneens met post-its werden genotuleerd (zie bijlage).

Enkele belangrijke thema’s waren:

- dat je het geleerde kunt laten zien; dat je de skills en attitude kunt demonstreren

- het verschil tussen een gecertificeerd trainer en een certificerend trainer

Ook werd gesproken over het registreren door de NVNLP van een trainer die een nader vast te stellen ‘basispakket’ beheerst en daarop collegiaal wordt getoetst. Dit aspect leek op veel interesse te mogen rekenen, omdat de NVNLP zich hierin daadwerkelijk kan onderscheiden: Het organiseren van collegiale toetsing door de NVNLP aan de hand van vastgestelde kwaliteitsnormen.

De volledige inventarisatie in Excel is op te vragen bij het bestuur, voor nu nog zonder verdere bewerking. We willen hiermee zowel de aanwezigen als andere geïnteresseerden twee weken de mogelijkheid geven aanvullingen te doen, doch alleen wanneer er echt iets nieuws aan toegevoegd kan worden. Daarna zal het bestuur een analyse doen ten behoeve van een voorzichtige eerste synthese, welke als startpunt dient voor een volgende bijeenkomst.

Het was een vruchtbare dag met een respectvolle uitwisseling van ideeën en standpunten. We zien dan ook zeer uit naar de volgende bijeenkomst. In dit kader is de mogelijkheid van 24 november – voorafgaand aan het congres – ’s avonds ter tafel gekomen. Bij nader inzien willen we hiervan afzien ivm de aandacht voor de voorbereidingen van het congres.

In het kader van kruisbestuiving is een noemenswaardige andere uitkomst van deze dag dat drie instituten hebben afgesproken hun trainerscurricula naast elkaar te leggen.

Names NVNLP,  Paul Flier                                                                    21-10-2017

 

 

 

 

Nieuws overzicht