Virtuele ALV 24 juni - 25 juli 2013

Wegens de geringe belangstelling voor een fysieke bijeenkomst van onze Algemene Ledenvergadering is opnieuw gekozen voor het houden een virtuele ALV via het internet.

De concept-begroting 2013 dient door de ALV nog te worden vastgesteld en de jaarstukken van 2011 en 2012, opgesteld door onze externe accountant, moeten nog worden goedgekeurd.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om virtueel een bijdrage en/of feed back te leveren. 
Je kunt je vragen, opmerkingen en feedback indienen tot en met woensdag 24 juli a.s. tot 12.00 uur.


1.   Opening en Vaststelling definitieve agenda

  Aanvullende agendapunten kunnen eventueel worden ingebracht. De uiteindelijke volgorde van de agenda bepaalt of en wanneer de agendapunten behandeld worden.

3.   Notulen vorige ALV (zie download ALV doc.)

  Voor opmerkingen: mail naar bestuur@nvnlp.nl

4.   Enquête voor leden en instituten

  Het bestuur heeft vragen geformuleerd die bestuurlijk van belang zijn bij het uitzetten van de nieuwe koers. Uit de discussie met de deelnemers aan onze ALV zal blijken welke richting het op gaat. Voor 1 augustus 2013 zal het bestuur de resultaten van de ledenraadpleging op het ledengedeelte van onze website publiceren.

5. Kwaliteitsplan 2013

  Er is eind 2011 een nieuw Kwaliteitsplan opgesteld, gebaseerd op de haalbaarheid voor een Vereniging die werkt met vrijwilligers, waarbij een statutaire of juridische structuurverandering niet is voorgenomen. Besloten was om ons naar de toekomst te conformeren aan de Europese kwaliteitseisen van de EANLP. Met de implementatie van dit plan is inde loop van 2012 een begin gemaakt. Er zijn intussen nieuwe inzichten ontstaan over de minimale duur (klassikaal onderwijs) van de verschillende NLP opleidingen. Graag wil het bestuur de mening van onze leden horen over dit punt. Ook wil het bestuur van de leden vernemen welke eisen aan een NLP Trainersopleiding gesteld mogen worden.

6.   Bestuurlijke bezetting

  De bestuurlijke bezetting in 2012 heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd. Twee bestuursleden en vijf bestuursrollen is voorwaar een uitdaging. Voor opmerkingen: mail naar bestuur@nvnlp.nl. Er zal echter zeer snel uitbreiding resp. vervanging van het bestuur moeten verwezenlijkt worden. Beide zittende bestuursleden hebben hun twee termijnen van drie jaar al uitgezeten.

7.   Samenstellingverklaring Externe Accountant 2011 en 2012

  De externe accountant heeft over 2011 en 2012 de jaarstukken (Balans en Resultatenrekening) samengesteld. De ALV dient deze jaarstukken goed te keuren. Als niemand bezwaren heeft aangetekend zal de penningmeester décharge worden verleend.

8.   Begroting 2013

  Wij hebben een financiële vertaling van de beleidsvoornemens gemaakt naar de begroting van 2013. Voor opmerkingen mail naar bestuur@nvnlp.nl

9.   Rondvraag en vaststelling datum volgende reguliere en/of virtuele ALV


Content van de vorige website overzicht