ALV stemt voor gekozen ledenraad

Vlak voor kerst heeft de ALV van 20 december jl. opnieuw met overweldigende meerderheid ingestemd met een gekozen ledenraad ter vervanging van de ALV als hoogste besluitvormende orgaan. 

Op de ALV van 25 november jl. was het draagvlak reeds overtuigend aangetoond, met een unanieme stemming voor de gekozen ledenraad en slechts een onthouding. Omdat de vereiste 2/3 meerderheid van alle leden voor de benodigde statutenwijziging niet werd gehaald, was een volgende stemronde op een  binnen vier weken te houden ALV nodig met 2/3 meederheid van de vertegenwoordigde leden. Naast een tegenstem en een onthouding stemden alle overige ca 30 aanwezige leden voor, alsmede ruim 180 leden die via een stemmachtiging hun stem lieten meetellen. 

Hiermee is de voorgenomen democratisering van de besluitvorming statutair mogelijk geworden. In de komende periode zullen alle aspecten rondom het proces van invoering en totstandkoming van de ledenraad met alle betrokken leden worden geinventariseerd en vormgegeven. Het bestuur spreekt van een historische en heugelijke bekroning op een half jaar van hard werken, schoon schip maken en nieuwe koers bepalen. 

Tijdens de ALV maakte het bestuur ook bekend dat er in samenwerking met de aangesloten instituten een kleine 7.000 extra exemplaren van de nieuwe INzicht NLP & Een betere wereld? rond de kersttijd worden verspreid onder oud-cursisten ten behoeve van ledenwerving. In de notulen van deze ALV kan ieder binnenkort in detail nalezen wat er verder besloten is.  

Nieuws overzicht