Rol vertrouwenspersoon

Primaire rol

De primaire rol van de vertrouwenspersonen is opvang en begeleiding van NLP-ers of NLP-relaties die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. NLP-ers kunnen zijn: leden, donateurs en begunstigers van de NVNLP. Met NLP-relaties bedoelen we personen, waarmee de NLP-er in een relatie treedt tijdens de uitoefening en het gebruik van NLP of het overbrengen van kennis over NLP, al dan niet binnen een professionele context.

Daarnaast geven zij binnen de NVNLP voorlichting over grensoverschrijdend gedrag in NLP-relaties en gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het stellen en handhaven van gedragsnormen.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersonen. Daarom hebben zij een geheimhoudingsplicht en een intern verschoningsrecht. Zij zijn alleen verantwoording schuldig aan het bestuur van de NVNLP, maar leggen geen inhoudelijke verantwoording af over individuele gevallen, zodat een melding altijd vertrouwelijk blijft.

Hoofdtaken

Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden van de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit:

 1. Opvangen, begeleiden en informeren van de leden.
 2. Voorlichten, informeren en inspireren van de vereniging.
 3. Adviseren van het bestuur.

 Opvangen en begeleiden van de melder

 • Opvang en eerste aanspreekpunt zijn voor melders die ongewenste omgangsvormen ervaren. Luisteren naar en begeleiden van de melder op onderwerpen als discriminatie, intimidatie, agressie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag bij conflicten met als doel bij te dragen aan beëindiging van het ongewenst gedrag, de-escalatie van het conflict en het verbinden van de betrokken partijen.
 • Doorverwijzen, bijvoorbeeld naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs, als de melding de rol van de vertrouwenspersoon overstijgt of andere zaken betreft dan ongewenste omgangsvormen
 • Begeleiden en ondersteunen van de melder bij diens gang naar de klachtencommissie (formeel traject) omdat het indienen van een klacht voor de klager zowel mentaal als inhoudelijk belastend kan zijn. De vertrouwenspersoon is inhoudelijk niet bij de klachtenprocedure betrokken.
 • Nazorg bieden aan melder/klager en zorgen dat de klacht goed is afgehandeld.

Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie

 • Uitleg geven over ongewenste omgangsvormen en de rol van de vertrouwenspersoon aan de medewerkers. De vertrouwenspersoon maakt zich actief bekend binnen de vereniging.
 • Voorlichting geven over preventie van ongewenst grensoverschrijdend gedrag en bevorderen van goed gedrag binnen de vereniging.
 • Bijdragen aan bewustwordingssessies die vanuit het bestuur worden ingezet om de leden bewust te maken van de gewenste omgangsvormen in de vereniging.

 Adviseren van bestuur

 • Uit het jaarverslag van de vertrouwenspersoon zijn trends en signalen te halen over het soort meldingen, frequentie en thema’s die in de organisatie merkbaar zijn. Tijdens het jaarlijkse gesprek met het bestuur van de organisatie geeft de vertrouwenspersoon betekenis aan de uitkomsten van het jaarverslag.
 • De vertrouwenspersonen zijn alert op signalen over de sociale veiligheid in de vereniging. Zij adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd – en altijd in geanonimiseerde vorm - over sfeer, werkklimaat en (on)gewenste omgangsvormen als meldingen daartoe aanleiding geven. Zij reiken zo mogelijk concrete suggesties ter verbetering aan of denken daarover mee.