Ethische code NVNLP

Geldig vanaf 23 augustus 2021 (download)

Inleiding

Het formuleren van regels kan worden opgevat als een beperking, die strijdig is met NLP-uitgangspunten. Wij menen dat dit een onvermijdelijk gevolg is van het hanteren van een hiërarchie van criteria. Het toekennen van een hoge prioriteit aan waarden als respect voor anderen, deskundigheid in een (semi-)professionele relatie en vertrouwelijkheid, houdt noodzakelijkerwijze in dat bepaalde gedragingen worden uitgesloten.

Bij het formuleren van regels, is ernaar gestreefd uit te gaan van wat een persoon wel behoort te doen. Om tot toetsbare gedragsregels te komen, bleek het echter niet te vermijden om ook de dingen te benoemen die een persoon dient na te laten.

Toepassingsgebied

De ethische code geldt voor leden, donateurs en begunstigers van de NVNLP en zij die optreden namens een lid, donateur of begunstiger van de NVNLP, hierna te noemen NLP-beoefenaars. De ethische code is van toepassing op de interactie tussen een NLP-beoefenaar en een andere persoon in de rol van cliënt, subject of cursist, bij wie sprake is van een ongelijkwaardig niveau van (NLP)-kennis en kunde. De laatstgenoemde persoon behoeft geen relatie te hebben met de NVNLP.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt waarop de vereniging zich wenst te plaatsen, is dat van eerbied voor de mens. Dit houdt in dat de NLP-beoefenaar de ander principieel erkent als een zelfstandig en verantwoordelijk persoon, die recht heeft op een verwerkelijking van zijn of haar mogelijkheden.

Wanneer de NLP-beoefenaar een begeleidende, ondersteunende of helpende relatie aanneemt met anderen, vertoont die relatie mogelijk een ongelijkheid. De NLP-beoefenaar zal de relatie dan zodanig vormgeven dat, met inachtneming van de principiële menselijke gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, zijn of haar deskundigheid in dienst wordt gesteld van doelstellingen, die door alle betrokkenen kunnen worden onderschreven.

De ethische code

Onze ethische code is gebaseerd op de vier belangrijke waarden respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit:

 • Respect
  • De NLP-beoefenaar erkent iedere persoon zoals hij is, ongeacht ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd.
  • De NLP-beoefenaar observeert zonder te oordelen over omgeving, gedrag, kunnen, waarden, wezen en doelen van personen.
  • De NLP-beoefenaar zal geen verandering willen aanbrengen in omgeving, gedrag, kunnen, waarden, wezen en doelen van een persoon zonder dat deze persoon zelf te kennen heeft gegeven daar verandering in aan te willen brengen.
  • De NLP-beoefenaar werkt vanuit volledige acceptatie van de persoon.
  • De persoon heeft zelf de regie over veranderingen die hij wenst. 

 • Integriteit
  • De NLP-beoefenaar doet zich niet anders voor dan hij is.
  • De NLP-beoefenaar hanteert geen methoden, die een persoon aantast in zijn of haar fysieke en/of geestelijke waardigheid (zoals agressie, pesten, discriminatie en/of geweld) of verder in zijn of haar privéleven doordringt dan nodig is voor het bereiken van een door die persoon gesteld doel.
  • De NLP-beoefenaar deelt geen informatie die hij van een persoon heeft gekregen met anderen, tenzij daartoe verplicht door wettelijke regels.
  • De NLP-beoefenaar deelt geen wetenschap over een persoon met anderen, tenzij daartoe verplicht door wettelijke regels.
  • De NLP-beoefenaar laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of de normen van algemeen fatsoen te buiten gaan.

 • Verantwoordelijkheid
  • De NLP-beoefenaar zal altijd handelen binnen de beperkingen van het professioneel handelen.
  • De NLP-beoefenaar zal altijd handelen binnen de beperkingen van zijn eigen kunnen.
  • De NLP-beoefenaar zal altijd handelen in het belang van de cliënt.
  • Indien de NLP-beoefenaar het vermoeden heeft, dat hij een persoon niet de juiste hulp kan verlenen of niet met respect kan benaderen dan zal hij dit bespreken met deze persoon en zo nodig de relatie staken. De NLP-beoefenaar zal geen handelingen verrichten die in strijd (dreigen te) zijn met zijn integriteit.
  • De NLP-beoefenaar zal gedurende een professionele relatie geen intieme en/of seksuele relatie aangaan met een persoon, noch zal de NLP-beoefenaar gedurende deze relatie intieme en/of seksuele handelingen verrichten met een persoon.

 • Professionaliteit
  • Voor zover sprake is van een professionele NLP-relatie met een persoon zal de NLP-beoefenaar te allen tijde zijn professionele werk en zijn privéleven gescheiden houden.
  • Dit komt ook tot uiting in de relatie met een persoon. Een professionele NLP-relatie mag nooit tot belangenverstrengeling leiden met een andere mogelijke relatievorm tussen NLP-beoefenaar en deze persoon. 

 Datum: 23 augustus 2021

 

N.B. Daar waar in de tekst 'hij' wordt gebruikt, wordt zowel hij als zij bedoeld.