Opleidingen vrij van BTW… No way?

BTW-regelgeving voor Opleidingen per 1 juli 2010 van kracht: Register KBO geopend!

Voor opleidingsinstituten en particuliere (ZZP) trainers en anderen die de aangekondigde fiscale wetgevingswijzigingen over (wel) BTW-heffing op opleidingen gemist hebben
(in vogelvlucht): tot nu toe hoefde er op 'opleidingen en opleidingsactiviteiten' geen BTW geheven (en afgedragen) te worden. Je moest alleen voor de fiscus (desnoods achteraf) aannemelijk kunnen maken dat je als instituut (of ZZP-trainer) Beroepsondersteunende training en/of opleidingen verzorgde. Kortom: dat je een 'Opleider' bent zoals de fiscus dat bedoelde. De (Europese) wind waait per 1 juli a.s. uit een totaal andere hoek!

Waar gaat dit over?
Harmonisatie van Europese regelgeving op dit BTW-vrijstelling gebied m.b.t. 'Opleidingen' maakt aan het fiscale beleid 'Opleidingen: BTW-vrij, tenzij'… per 1 juli 2010 definitief een eind.
De nieuwe stelregel is: 'Opleidingen zijn altijd BTW-plichtig, tenzij'. De bewijslast is hierdoor omgekeerd en mogelijke financiële implicaties voor jou als opleider/trainer zijn niet van de lucht.

Fiscus, Opleidingen en BTW
Waar tot nu toe gold dat je als opleider desnoods achteraf iets moest verklaren aan de fiscus, geldt met ingang van 1 juli 2010: je bent geen opleider die BTW-vrij mag opleiden tenzij je door een (door de fiscus) erkende instantie als zodanig bent gekwalificeerd en geregistreerd. Tot voor kort was alleen bekend dat de fiscus zich niet zou bezighouden met het aanleggen van dit Register, noch met de criteria voor Registererkenning. Het aanleggen van dit Register zou uitbesteed worden

De fiscus bepaalt dus of de NLP-opleiding die je geeft gekwalificeerd wordt als Beroepsonderwijs.
De Belastingdienst vermeldt hierover op haar website:
De vrijstelling voor beroepsopleidingen kan gelden voor een specifieke beroepsopleiding of -herscholing, maar ook voor een cursus die is gericht op het functioneren van de cursist in een (toekomstige) werkkring. Het gaat dan bijvoorbeeld om managements-, automatiserings-, ondernemingsraad-, sollicitatie- en taalcursussen. Voor deze cursussen, die op zichzelf beschouwd niet opleiden voor een vak of beroep, mag de onderwijsinstelling kiezen voor btw-heffing. De keuze voor btw-heffing moet de instelling maken per cursus; een keuze per cursist is niet mogelijk.
Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijv. lessen voor EHBO, levensreddende handelingen, bedrijfshulpverlening en het rijbewijs BE) valt echter buiten de vrijstelling. Hetzelfde geldt voor onderwijs met een vrijetijdskarakter (bijv. hobbycursussen).
Waar erkenning van Beroepsonderwijs door de fiscus tot 1 juli 2010 automatisch zou leiden tot BTW-vrijstelling, is dat vanaf deze datum niet meer het geval.
Om eventueel voor BTW-vrijstelling in aanmerking te komen geldt nu een aanvullende verplichting: de erkenning als beroepsopleidende onderwijsinstelling in het Register (RKBO).

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is dit Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) aangelegd. Het is in handen gelegd van de PAEPON in samenwerking met de VETRON wat resulteerde in het voornemen om een nieuwe organisatie in het leven te roepen: het CRKBO. Deze organisatie voert het Register. Zij verzorgt zelf echter geen audits voor registratie. De toetsing van aanvragen is weer in handen gelegd van CPION, een onafhankelijke organisatie.
De vereiste erkenning en dus opname in het Register, verkrijg je als particulier opleidingsinstituut door of: 100 % te voldoen aan àlle criteria die de toetsingsorganisatie CPION hanteert, dan wel door een door haar verleende vrijstelling (zie F.A.Q.).
Om in aanmerking te komen voor opname in dit Register, moet bij CRKBO een audit aangevraagd worden. Voor deze audit is het niet noodzakelijk om lid te zijn van de PAEPON/ VETRON. Leden krijgen echter wel korting. De kosten van een audit ter verkrijging van de registratie die recht kan geven op BTW-vrijstelling zijn ruim € 1000, =.

Criteria Opleidingsinstituut voor erkenning door Register
Bij monde van PAEPON hebben we vernomen dat er niet getornd zal worden aan het door de Belastingdienst (in sommige gevallen) erkennen van NLP als Beroepsopleiding. RKBO (en derhalve CPION) toetsen niet (inhoudelijk) 'de soort van opleiding' maar de kwaliteit van het opleidende instituut. De aangelegde criteria krijg je pas als je een aanvraag voor een audit doet.
Het NVNLP heeft inmiddels kennis genomen van alle criteria. (CPION-PDF opvraagbaar bij bestuur@nvnlp.nl).
Er wordt op het niveau van de onderwijsinstelling (en dus niet naar de inhoudelijke opleiding die gegeven wordt) gekeken naar: een deugdelijke Klachtenprocedure, duidelijk omschreven exameneisen, duidelijk omschreven leerdoelen en curricula, een helder contract met de cursist (inclusief 7 dagen bedenktermijn). Er moet een vaste heldere procedure zijn voor cursus- en docentevaluaties etcetera.

Voldoen alle NLP-instituten aan alle criteria?
Vooral voor kleine NLP-instituten zal het niet makkelijk zijn om aan alle eisen te voldoen.
Je onderwijsinstelling moet bijvoorbeeld tijdens alle kantooruren volledig bereikbaar zijn voor (inhoudelijke) studievragen. Ander voorbeeld: de trainers (zowel vaste als eventuele freelance) moeten begeleid worden en er moet inhoudelijk toezicht zijn op het werk van de docent (eens per 6 maanden)

Mogelijke rol NVNLP
De NVNLP, kan -omdat zij als Belangenvereniging voor NLP zelf geen opleidingen verstrekt- zo bleek na toetsing niet bij PAEPON (noch VETRON, noch bij CRKBO) opteren voor een registratie als 'Koepelregistratie' van al haar aangesloten instituten, dan wel, van alle instituut- dan wel ZZP-trainers die lid zijn van de NVNLP. Zij kan wel als koepelorganisatie een verzoek indienen voor bijvoorbeeld een groepskortingsregeling ten aanzien van de auditkosten.
De NVNLP kan zich tevens hard maken dat haar eigen NVNLP-Klachtenregeling geaccepteerd zou worden als individuele Instituut-klachtenregeling. De NVNLP beschikt zelf immers over een professionele klachtenregeling voor leden en een professionele Klachtencommissie. Hierover zijn we in overleg.
Daarnaast zou een rol weggelegd kunnen zijn voor de NVNLP ten aanzien van de begeleiding- (en toezicht) criteria voor de opleiders.
Dat zou een verschuiving vragen van de Belangenvereniging die we nu zijn werkend met vrijwilligers, naar een echte Beroepsorganisatie. Het bestuur beraadt zich om dit vraagstuk mogelijk al op de komende ALV voor te leggen. Voor andere suggesties van onze leden staan we open!

We zullen al onze leden en instituten, onmiddellijk per mail informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Voorlopig doe je er als NLP-opleidingsinstituut / NLP-trainer het beste aan om zo snel mogelijk in te schatten of je aan de auditeisen kunt en wilt voldoen en ondertussen vast rekening te houden met volledige BTW-plicht per 1 juli aanstaande (indien cursusaanbod uitsluitend op de particuliere markt) dan wel gedeeltelijke BTW-plicht per 1 juli 2010 voor het particuliere (naast het 'bedrijfsleven gerichte') deel.


Download hier de CPION Auditaanvraag en Criteria

Content van de vorige website Overzicht