Privacy Policy

NVNLP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons­gegevens. NVNLP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als NVNLP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door NVNLP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of offertes;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan NVNLP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door NVNLP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde ver­wer­kingen voor de periode:

 • Gedurende de periode waarin de leverancier gezien wordt als mogelijke handelspartner en daarnaast gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden en instituut houders

Persoonsgegevens van verenigingsleden en instituut houders worden door NVNLP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Opnemen op verwijslijsten als gecertificeerd NLP-er

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan NVNLP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens
 • Afschriften van diploma's en/of certificaten

Uw persoonsgegevens worden door NVNLP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog 2 jaar ten behoeve van herleving en geschillen. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Bovendien kan beeldmateriaal van verenigingsleden en instituuthouders worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Publicatie in het verenigingsblad en/of de website van de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang in het kader van journalistiek belang (vrijheid van meningsuiting)

Het beeldmateriaal wordt door de NVNLP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende een onbeperkte periode voor zover dit beeldmateriaal betreft dat is gepubliceerd in het verenigingsblad
 • Gedurende een onbeperkte periode voor zover dit beeldmateriaal betreft dat is gepubliceerd op een daartoe bestemde website (bijvoorbeeld Youtube), anders dan de eigen website
 • Gedurende een periode van maximaal 2 jaar voor zover dit beeldmateriaal betreft dat is gepubliceerd op de website, anders dan de publicaties van het verenigingsblad
 • Gedurende een periode van maximaal 6 maanden voor al het overige beeldmateriaal

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees

Persoonsgegevens van abonnees van het verenigingsblad worden door NVNLP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het informeren van de persoon door middel van het verenigingsblad.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst tot abonnee;

Voor de bovenstaande doelstelling kan NVNLP de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door NVNLP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na beëindiging van het abonnement.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van NVNLP;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het verenigingsblad.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodi­ge afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toe­ge­staan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

NVNLP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens NVNLP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

NVNLP
Postbus 133
3480 DC  Harmelen

T       0348 - 44 65 50
W     www.nvnlp.nl
E       info@nvnlp.nl

 

 

Downloads: