Gedragscode NVNLP

Geldig vanaf 23 augustus 2021 (download)

Toepassingsgebied

De gedragscode geldt voor de onderlinge betrekkingen tussen leden, donateurs en begunstigers van de NVNLP binnen het kader van de verenigingsactiviteiten.

Bejegening

Wij respecteren elkaar en anderen. Wij zorgen voor een sfeer en een omgeving waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd kan voelen. We benaderen niemand op een manier die hen in hun geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast.

Gedrag

Wij onthouden ons van opzettelijk(e) agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, gescheld, ongepaste of ongewenste humor, gepest, geroddel en buitensluiting. Wij respecteren de grenzen die de ander daarbij aangeeft onvoorwaardelijk. Wij gaan zorgvuldig om met de eigendommen van anderen.

Discretie

Wij houden gegevens geheim die ons als geheim zijn toevertrouwd of waarvan wij het vertrouwelijk karakter kunnen begrijpen.
Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen of als de wet anders eist, vervalt deze regel.
Het zonder toestemming van betrokkenen opnemen (beeld en geluid) van gesprekken, workshops, vergaderingen en dergelijke is niet geoorloofd. Het zonder toestemming van betrokkenen verspreiden van opnames (beeld en geluid) van gesprekken, workshops, vergaderingen en dergelijke is niet geoorloofd.

Veiligheid

Wij nemen kennis van en houden ons aan veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en dragen zo goed mogelijk zorg voor de mentale en fysieke veiligheid en gezondheid van onszelf en de mensen om ons heen.

Gelden en geschenken

Wij nemen geen geld, geschenken of andere gestes aan voor onszelf met een geldwaarde van meer dan € 50,- als aannemelijk is dat deze samenhangen met de uitoefening van een taak voor de vereniging. We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein.

Communicatie

We zullen ons onthouden van het naar buiten brengen van feitelijk onjuiste informatie over onze vereniging, de leden, de aangesloten instituten en/of organen binnen de vereniging.

Vertrouwenscommissie

We hebben allen het recht om ons te laten bijstaan door de vertrouwenscommissie.

Klachten

Wij hebben allen het recht om een klacht in te dienen.