Vertrouwenscommissie

Binnen de NVNLP kunnen leden, donateurs en begunstigers van de NVNLP of hun NLP-relaties te maken krijgen met ongewenste onderlinge omgangsvormen of integriteitskwesties. 

Organisaties hebben in Nederland de wettelijke plicht een veilige omgeving te bieden aan mensen. Met het aanstellen van een vertrouwenscommissie met twee vertrouwenspersonen geeft de NVNLP invulling aan haar verplichting. Het vertrouwenswerk beoogt bij te dragen aan een organisatie- of verenigingscultuur en een werk- of leeromgeving waarin mensen optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen. De vertrouwenspersonen behartigen het belang van de NLP-ers die lid zijn van de NVNLP en hun relaties.

De vertrouwenscommissie is rechtstreeks te benaderen via vertrouwenscommissie@nvnlp.nl

De vertrouwenspersonen ondersteunen melders van ongewenst gedrag en helpen hen bij het de-escaleren en het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag. Opvang en meedenken over de oplossing zijn daarbij het doel, evenals het bijdragen aan herstel van de geschonden verbinding tussen melder en veroorzaker. De vertrouwenspersonen begeleiden de melder bij een klachtenprocedure. De melder van het ongewenst gedrag blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn probleem. Na beëindiging van het als ongewenst ervaren gedrag, verlenen de vertrouwenspersonen nog enige tijd nazorg.

Twee vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit zijn door de NVNLP aangesteld, een man en een vrouw en deze vormen samen de vertrouwenscommissie. NLP-ers die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen deze commissie vertrouwelijk benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand.